Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Záznam z VČS dňa 23. januára. 2016

                Záznam z VČS dňa 23. januára. 2016.

Prítomní: 24 členov ZO podľa prezenčnej listiny.

Neprítomní ospravedlení: Ušák Jozef, Ambruš Bystrík RNDr, Martinec Branislav, Jelemenský Tomáš, Rajčan Martin, Strečanská Veronika, Zúzic Gašpar a Marcinka Jozef .

 Neprítomný neopravedlený: Lutovský Roman,Mečír Peter, Mečír Juraj.

1. Všetkých členov ZO privítal a program schôdze predniesol tajomník ZO p. Čapkovič Ján.

2. Zhodnotenie činnosti ZO za rok 2015 predniesol tajomník ZO p. Čapkovič Ján.

3. Správu o činnosti králikárskej komisie za rok 2015 predniesol p. Čapkovič Ján.

4. Správu o činnosti hydinárskej komisie a prevádzku liahne za rok 2015 predniesol p. Čapkovič Ján.

5. Správu o činnosti holubárskej komisie za rok 2015 predniesol p. Andrášik Marián.

6. Správu o činnosti exotárskej komisie za rok 2015 predniesol p. Bzduch Jaroslav.

7. Správu o hospodárení a stavu pokladne za rok 2015 predniesol p. Novotný Marián.

8. Predseda ZO Ušák Jozef v novembri odstúpil zo svojej funkcie zo zdravotných dôvodov. Za svojú doterajšiu aktívnu činnosť sa mu výbor ZO poďakoval. Ostáva v organizácii ako člen. Novým predsedom bol zvolený výborom ZO ako aj členskou základnou na VČS potvrdený p. Andrášik Marian. Do jeho aktívnej činnosti v ZO mu všetci členovia zaželali veľa úspechov.

9. Plán činnosti ZO na rok 2016 a návrh na uznesenie predniesol p. Čapkovič Ján.

   Návrh na uznesenie:

   a) Návrh na uskutočnenie XIV. Jarmočnej výstavy zvierat v Trnave v dňoch 9 - 11. septembra. 2016. Podmienkou uskutočnenia výstavy je získanie dotácie vo výške 500€.

   b) Návrh na odpracovanie 20 brigádnických hodín na člena ZO pri oprave výstavných klietok a pri organizovaní XIV. Jarmočnej výstavy zvierat v Trnave. Keď člen ZO bez vážnych príčin neodpracuje tieto brigádncké hodiny bude musieť za každú neodpracovanú hodinu zaplatiť 2€.

    c) Návrh na predplatenie výstavných poplatkov všetkým členom ZO, ktorí budú vystavovať svoje zvieratá na XIX. CV v Nitre. Predplatené budú 4ks zvierat.

    Návrh tohto uznesenia bol VČS ZO jednohlasne schválený.

10. Objednávanie registračných obrúčok pre holubov a hydinu p. Čapkovič Ján.

11. Voľná diskusia a občerstvenie.

12. VČS ukončil a za účasť sa prítomným členom ZO poďakoval p. Čapkovič Ján.

TOPlist