Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Slávnostná ČS 25.2.2017

 Slávnostná členská schôdza k 25. výročiu založenia                       ZO SZCH Veľké Kostoľany II dňa 25. februára. 2017.


Príhovor predsedu ÚV SZCH p. Saba Júliusa RNDr.

     Slávnostná členská schôdza pri príležitosti 25. výročia založenia ZO SZCH Veľké Kostoľany II, sa konala 25. februára 2017 v reštaurácii u Čeligu vo Veľkých Kostoľanoch. Zúčastnilo sa na nej 32 členov ZO. Svojou účastou  nás potešil predseda ÚV SZCH p. Sabo Július RNDr. Ďalej sa zúčastnili títo hostia: predseda ZO SZCH Veľké Kostoľany I p. Filín Vincent, predseda ZO SZCH Brestovany p. Marek Jozef a predseda ZO SZCH Jamník p. Benko Ján. Je nám lúto, že na slávnostnej schôdzi sa nezučastnili zástupcovia OO SZCH Trnava. Každý účastník dostal pri vstupe upomienkový pohár.
     Členov ZO SZCH a hostí privítal a program schôdze prečítal tajomník ZO SZCH p. Čapkovič Ján. Správu o činnosti ZO od jej založenia predniesol predseda ZO SZCH p. Andrášik Marian. XIV. Jarmočnú výstavu zvierat v Trnave, ktorú usporiadala naša ZO vyhodnotil p. Čapkovič Ján. Výstava bola hodnotená kladne. Na nej bolo vystavených 145 ks králikov, 160 ks holubov a 125 ks hydiny. Výstavu navštívilo 1328 návštevníkov.
     Návrh činnosti ZO SZCH na rok 2017 predniesol tajomník ZO SZCH p. Čapkovič Ján: U hydiny uznávanie A a B chovov hydiny sa sa uskutočnilo 13. januára. 2017. Liahnutie a odchov kurčiat v liahni ZO SZCH sa bude realizovať od konca februára do júna. Registrácia králikov sa bude realizovať u oblastného registrátora ako aj členovia králikárskych kllubov u klubových registrátorov. Zúčastniť sa XX. CV v Nitre v čo najväčšom počte. Navrhujem predplatenie výstavných poplatkov členom ZO SZCH, ktorý sa zúčastnia XX: CV. zvierat v  Nitre. Usporiadať XV. Jarmočnú výstavu s následovnými podmienkami: získať finančné prostriedky vo výške nákladov výstavy a vypracovať presný plán prác na výstave a zapojenia do nej všetkých členov ZO SZCH. Termín splnenia do konca marca.
     V dalšom bode zhodnotili predsedovia odborných komisií činnosť za rok 2016. A to králiky: p. Čapkovič Ján, holuby p. Andrášik Marián, hydina: p. Čapkovič Ján, exoty: Bzduch Jaroslav. Stav finančných prostriedkov predniesol pokladník ZO SZCH p. Rajčan Martin. Revíznu správu prečítal p. Andrášik Marián.
     Doplnenie a zmeny vo výbore ZO SZCH predniesol predseda ZO SZCH p. Andrášik Marián: a to predsedu králikárskej komisie p. Marcinku Jozefa nahradí p. Szelle Ján, predsedu hydinárskej komisie p. Magulu Viliama vymení p. Bartoš Tomáš a predsedu reviznej komisie p. Andrášika mariána vymení p. Marcinka Jozef. Výbor ZO SZCH bude pracovať 5-členní a to. predseda ZO SZCH p. Andrášik Marián, tajomník ZO SZCH p. Čapkovič Ján, predseda králikarskej komisie p. Szelle Ján, predseda hydinárskej komisie p. Bartoš Tomáš a pokladník ZO SZCH  p. Rajčan Martin.
     Ďalej predseda ZO SZCH p. Andrášik Maruián predniesol návrh na uznesenie  a to:
a) Zmeny vo výbore ZO SZCH
b) Usporiadanie XV. Jarmočnej výstavy v Trnave s podmienkami
c) Preplatenie výstavných poplatkov členom ZO SZCH, ktorý sa zúčastnia XX. CV v Nitre.
d) Berie na vedomie správy predsedov odborných komisii ako aj správu pokladníka a revíznu správu.
    Uznesenie bolo jednohlasne členmi ZO SZCH prijaté.
V dalšom bode sa k členom ZO SZCH prihovoril predseda ÚV SZCH p. Sabo Július RNDr. hovoril o smerovaní a plánoch SZCH do budúcnosti.
     Na záver boli odovzdané diplomy a vyznamenania zaslúžilým členom ZO SZCH:
     Diplomy od OO Trnava dostali za aktívnu činnosť pri organizovaní výstavy a chov králikov, hydiny a holubov títo členovia ZO SZCH: Marian Novotný, Bzduch Peter, Zúzic Gašpar, Sýkora Miroslav, Marcinka Peter, Kelemen Jozef, Marcinka Jozef, Lisický Miloš, Strečanský Igor, Senný Milan, Magula Viliam, Jelemenský Tomáš, Rajčan Martin, Benko Norbert a Klenovič Denis.
     Vyznamenania za dlhodobú chovateľskú a funkcionársku činnosť v prospech SZCH odovzdal predseda ÚV SZCH p. Sabo Július RNDr. a tajomník ZO SZCH Veľké Kostoľany II p. Čapkovič Ján týmto zaslúžilým chovateľom:
     Čestný odznak:            Mrázik Peter a Szelle Ján
     Bronzová plaketa:        Bartoš Tomáš
     Strieborná plaketa:       Pach Ivan ing., Strečanský Viliam, Andrášik Maroš,Bzduch Jaroslav
     Zlatá plaketa:               Ušák Jozef

     Zagratulovali sme aj našim jubilantom, ktorý v najbližších dňch oslávia a to:
     p. Marcinka Jozef 60 rokov a p. Magula Viliam 70 rokov.
Zaželali sme im do ďalšieho života veľa zdravia, šťastia a veľa chovateľských úspechov.
     Poslený bod slávnostznej členskej schôdza bola diskusia a občerstvenie.
Na záver sa tajomník ZO SZCH Veľké Kostoľany II p. Čapkovič Ján všetkým prítomním za účasť.


Predseda ZO SZCH Veľké Kostoľany II p. Andrášik Marián prednáša spravu o činnosti ZO SZCH.

Katka Lukačovičová a Tomáš Bartoš odovzdávajú členom ZO SZCH upomienkové poháre.

 


Odovzdávanie diplomu od OO Trnava p. Bzduchovi Petrovi.

Odovzdávanie diplomu od OO Trnava p. Rajčanovi Martinovi.

Odovzdávanie diplomu od OO Trnava p. Strečanskému Igorovi.

Odovzdávanie diplomu od OO Trnava p. Benkovi Norbertovi.

Odovzdávanie čestného odznaku od ÚV SZCH p. Mrázikovi Petrovi.


Odovzdávanie zlatej plakety od ÚV SZCH p. Ušákovi Jozefovi.

Gratulovanie k jubileu 70 rokov p. Magulovi Viliamovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist