Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Záznam z VČS dňa 13. januára. 2018

                Záznam z VČS dňa 13. januára. 2018.

VČS konanej vo Veľkých Kostoľanoch sa zúčastnilo  13. januára. 2018,  23 členov z celkového počtu 34, čo predstavuje 66,7%. Schôdza bola uznášania schopná.
   1. Prítomných privítal tajomník ZO  Ján Čapkovič a súčastne prečítal program schôdze
       Zúčastnení členovia ho jednohlasne odsúhlasili.
   2. Členská základňa berie na vedomie Správu činnosti ZO za rok 2017, ktoré prečítal predseda                                ZO Marian Andrášik.
   3. Členská základňa berie na vedomie Správy jednotlivých komisii ZO za rok 2017, ktoré prečítali
       predsedovia jednotlivých komisii a to: králiky - Ján Szelle, za holuhy - Marián Andrášik, za hydinu
       - Tomáš Bartoš, za exoty - Jaroslav Bzduch.
   4. Členská základňa berie na vedomie Správu pokladníka Martina Rajčana, v ktorej boli uvedené
        príjmy a výdaje ZO.
   5. Tajomník prečítal zhodnotenie I. Veľkokostoľanskej výstavy zvierat. V uvedenom zhodnotení uviedol
        spokojnosť s priebehom a výsledkom výstavy, i keď počasie výstave veľmi neprialo.

   6.  Do volebnej a mandátovej komisie boli navrhnutý a zvolený: Peter Mrázik - predseda,
        Peter Bzduch a Milan Senný - členovia.
   7.   Do výboru ZO boli predstavený nasledujúci členovia: Marián Andrášik, Peter Bzduch, Ján Čapkovič, 
         Martin Rajčan, Peter Mrázik, Ján Szelle, Tomáš Bartoš, Peter Mikuš, Jaroslav Bzduch, Gašpar Zúzic
         a Milán Senný.
   8.  Prítomní členovia navrhnutých kandidátov vo voľbách odsúhlasili do výboru ZO. Po voľbách si zvolený
        členovia rozdelili funkcie na daľšie volebné obdobie.
   9.  Plán činnosti na rok 2018 prečítal tajomník ZO Ján Čapkovič, v ktorom bolo uvedené zorganizovanie
        II. Veľkokostoľanskej výstavy zvierat v dňoch 19.- 21. októbra. 2018. Ďalej v ňom bolo uvedené veľa
        činností a podujatí, ktoré naši členovia v tomto roku budú absolvovať.
   10. V diskusii vystúpili členovia s vecnými i organizačnými pripomienkami, na ktoré sa snažil novozvolený
         výbor odpovedať. Prebehol aj výdaj objednaných obrúčok na rok 2018 a bola vykonaná objednávka
         obrúčok na rok 2019. Boli predstavený štyria nový členovia, ktorý požiadali o členstvo v našej ZO.
   11.  Uznesenie vyhotovil a prečítal novozvolený tajomník ZO Ján Čapkovič.
   12.  Uznesenie bolo všetkými prítomnými členmi ZO jednohlasne schválené.
   13.  Občerstvenie na VČS zabezpečili Tomáš Bartoš a Marián Andrášik.
   14.  Na záver sa prítomním za účasť na schôdzi poďakoval novozvolený predseda ZO Marián Andrášik.

                      

                                            Spracoval: predseda ZO  Marián Andrášik

 

TOPlist